Polityka prywatnos?ci i cookies Strony internetowej

I. Definicje

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadaja? definicjom zawartym w Regulaminie Strony Internetowej, do którego niniejszy dokument stanowi zała?cznik.

II. Informacje ogólne

 1. Polityka prywatnos?ci i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez ? P.P.H.U. Krzyś-DRUK Krzysztof Jasiura, ul. Deszczowa 86, 43-344 Bielsko-Biała, NIP: 937-133-54-03 i stosowania cookies.
 2. Strona Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w naste?puja?cy sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. poprzez zapisywanie w urza?dzeniach kon?cowych pliki cookies ( tzw. „ciasteczka?).
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego strony internetowej (konieczne do poprawnego działania serwisu)

III. Informacje w formularzach

 1. P.P.H.U. Krzyś-DRUK Krzysztof Jasiura zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 2. P.P.H.U. Krzyś-DRUK Krzysztof Jasiura moz?e zapisac? automatycznie informacje o parametrach poła?czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie sa? udoste?pniane podmiotom trzecim inaczej, niz? za zgoda? Klienta, chyba, z?e poniz?ej okres?lono inaczej (wynika z przepisów prawa).
 4. Dane podane w formularzu sa? przetwarzane w celu wynikaja?cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zapytanie.

IV. Informacja o plikach cookies

 1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowia? dane informatyczne, w szczególnos?ci pliki tekstowe, które przechowywane sa? w urza?dzeniu kon?cowym Klienta i przeznaczone sa? do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawieraja? nazwe? strony internetowej, z której pochodza?, czas przechowywania ich na urza?dzeniu kon?cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaja?cym na urza?dzeniu kon?cowym Klienta pliki cookies oraz uzyskuja?cym do nich doste?p jest operator Strona  internetowa P.P.H.U. Krzyś-DRUK Krzysztof Jasiura.
 4. Pliki cookies wykorzystywane sa? w naste?puja?cych celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagaja? zrozumiec?, w jaki sposób odwiedzający stronę internetową korzystaja? ze strony internetowej, co umoz?liwia ulepszanie ich struktury i zawartos?ci;
  2. okres?lania profilu Klienta w celu wys?wietlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególnos?ci sieci Google
 5. W ramach Strony internetowej stosowane sa? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne” (session cookies) oraz ?stałe” (persistent cookies). Cookies ?sesyjne” sa? plikami tymczasowymi, które przechowywane sa? w urza?dzeniu kon?cowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyła?czenia oprogramowania (przegla?darki internetowej). ?Stałe” pliki cookies przechowywane sa? w urza?dzeniu kon?cowym Klienta przez czas okres?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunie?cia przez Klienta.
 6. Oprogramowanie do przegla?dania stron Internetowych (przegla?darka internetowa) zazwyczaj domys?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urza?dzeniu kon?cowym Klienta. Klienci moga? dokonac? zmiany ustawien? w tym zakresie.
  Przegla?darka internetowa umoz?liwia usunie?cie plików cookies. Moz?liwe jest takz?e automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegla?darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies moga? wpłyna?c? na niektóre funkcjonalnos?ci doste?pne na stronie internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urza?dzeniu kon?cowym Klienta i wykorzystywane moga? byc? równiez? przez współpracuja?cych ze stronami internetowymi reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookies moga? byc? wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnos?ci siec? Google, do wys?wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze strony internetowej. W tym celu moga? zachowac? informacje? o s?ciez?ce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. Klient moz?e nie wyrazic? zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptuja?c zgody na ich przetwarzanie wys?wietlaja?cej sie? na stronie (moz?e to spowodowac? niepoprawne działanie serwisu). W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez siec? reklamowa? Google Klient moz?e przegla?dac? i edytowac? informacje wynikaja?ce z plików cookies przy pomocy narze?dzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

V. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegaja? logowaniu w warstwie serwerowej.
  Dane te sa? wykorzystywane wyła?cznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi s?wiadczonych usług hostingowych.
 2. Przegla?dane zasoby identyfikowane sa? poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi moga? podlegac?:
  1. czas nadejs?cia zlecenia lub zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwe? stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błe?dach jakie nasta?piły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) ? w przypadku gdy przejs?cie do strony internetowej nasta?piło przez odnos?nik,
  6. Informacje o przegla?darce Klienta, g. informacje o adresie IP. Dane powyz?sze nie sa? kojarzone z konkretnymi osobami przegla?daja?cymi strony – w rozumieniu przepisów prawa sa? anonimowe.
  7. Dane powyz?sze sa? wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI. Udoste?pnienie danych

 1. Dane podlegaja? udoste?pnieniu podmiotom zewne?trznym wyła?cznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. P.P.H.U. Krzyś-DRUK Krzysztof Jasiura moz?e miec? obowia?zek udzielania informacji zebranych przez Strona Internetowa upowaz?nionym organom na podstawie zgodnych z prawem z?a?dan? w zakresie wynikaja?cym z z?a?dania.
 3. W takim przypadku Klienci zostana? poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowia?zuja?cymi przepisami.
 4. Odbiorcami danych moga? byc? podmioty zajmuja?ce sie? obsługa? informatyczna? administratora danych.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Strona Internetowa P.P.H.U. Krzyś-DRUK Krzysztof Jasiura dba o bezpieczen?stwo danych osobowych Klientów, dlatego wsze?dzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, poła?czenie mie?dzy Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzie?ki temu Klienci nie musza? sie? martwic?, z?e dane przesyłane z lub do serwera zostana? przez kogos? podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
 2. Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. Krzyś-DRUK Krzysztof Jasiura, ul. Deszczowa 86, 43-344 Bielsko-Biała, NIP: 937-133-54-03, Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: biuro@krzysdruk.pl.
 3. Dane osobowe zostały przekazane s?wiadomie i dobrowolnie oraz be?da? przetwarzane wyła?cznie w celach opisanych w paragrafach III pkt 4, IV pkt 4 oraz w V pkt 4 niniejszego dokumentu.
 4. Bez wyraz?nej zgody dane osobowe nie be?da? udoste?pniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zgodnie z Rozporza?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zwia?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporza?dzenie o ochronie danych) P.P.H.U. Krzyś-DRUK Krzysztof Jasiura zapewnia Klientom swobodny doste?p do danych osobowych, ich zmiane?, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Wszelkie informacje odnos?nie doste?pu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskaja? Pan?stwo kontaktuja?c sie? z naszym Działem Obsługi Klienta – tel: 602 811 900 i ba?dz? poprzez formularz kontaktowy znajduja?cy sie? na stronie internetowej: www.krzysdruk.pl/kontakt/
 3. W razie jakichkolwiek pytan? prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych: biuro@krzysdruk.pl
 4. P.P.H.U. Krzyś-DRUK Krzysztof Jasiura uz?ywa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Opis jak wycofac? zgode? na przetwarzanie plików cookies znajduje sie? w paragrafie IX niniejszego dokumentu.
 7. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze maja? podany czas przez jaki obowia?zuja?, w przypadku braku okres?lenia owego terminu obowia?zuja? do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczen? przysługuja?cych administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba z?e przetwarzanie odbywa sie? na podstawie innych przepisów prawa niz? wyraz?ona zgoda.

IX. Zarza?dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyraz?ac? i cofac? zgode??

 1. Jes?li Klient nie chce korzystac? z plików cookies, moz?e zmienic? ustawienia przegla?darki. Zastrzegamy, z?e wyła?czenie obsługi plików cookies niezbe?dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczen?stwa, utrzymania preferencji Klienta moz?e utrudnic?, a w skrajnych przypadkach moz?e uniemoz?liwic? korzystanie ze strony internetowej
 2. W celu zarza?dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniz?ej przegla?darke? internetowa?/ system i poste?puj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Prośba o dostęp do danych

[wpgdprc_access_request_form]